تخت بستری رویه ABS مشاهده عکس بزرگتر

تخت بستری رویه ABS

تخت فول مکانیکی

جدید

10

18,000,000 ریال

توضیحات

تخت فول مکانیکی 

رویهabs

سرتختabs

بدساید المانی

هندل درجه 1

3شکن 

تنظی زاویه زیر سر وپا و زانو